Klávesnice

Klávesnice je důležité vstupní zařízení počítače. Signály vedou z tohoto zařízení do počítače a jeho prostřednictvím s počítačem komunikujeme. V dobách, kdy se běžně nepoužívala myš, měla klávesnice velmi důležitou roli. Ještě dnes v některých DOSovských aplikacích (DOS - starší operační systém) se pro ovládání programu používají výhradně klávesy. V případě, že nemáme rádi chaos různých šňůr, můžeme si pořídit bezdrátovou klávesnici, pomocí které můžeme ovládat počítač až na vzdálenost několika metrů.

Klávesy jsou rozmístněny ve čtyřech standardních blocích

Alfanumerická část kláves - je největší pole klávesnice.

Rozložení kláves v tomto bloku odpovídá v zásadě rozložení kláves na psacím stroji. Stejně jako u něj obsahuje několik řídících kláves, patří mezi ně klávesy, které jsou na obrázku šedé.

Shift - za pomocí něj se píší velká písmena a píší se pomocí současného stisknutí levé nebo pravé klávesy Shift a patřičné klávesy. Stejně se píší i číslice, v případě, že nepoužijeme numerickou klávesnici na pravé straně klávesnice.

Caps Lock - aktivací této klávesy dosáhneme trvalého psaní velkých písmen. Aktivace klávesy je avizována rozsvícením kontrolní diody v pravém horním rohu klávesnice(nad numerickou klávesnicí). Pomocí CAPS LOCK lze psát i písmena s háčky a čárkami, včetně velkého písmena Ů.

Tab - nachází se nad klávesou Caps Lock, tato klávesa posouvá v textových editorech kurzor (je to blikající značka na ploše displeje, kde se právě aktuálně počítač nachází a kam bude vpisovat na klávesnici vyťukávané znaky) na další předdefinovanou tabulační  pozici (tabulační zarážku) a v nadstavbách operačních systémů nebo ve formulářích a tabulkách přepínají kurzor do dalšího pole.

Backspace - klávesa, která maže znaky od kurzoru směrem doleva

Mezerník - známe z psacího stroje. Anglicky se nazývá Space Bar. Pomocí něj vynecháváme mezery mezi slovy (!!!POZOR NESLOUŽÍ K POSOUVÁNÍ, ČI ZAROVNÁVÁNÍ TEXTU!!!).

Enter - vstup, nejdůležitější klávesa. Slouží k odeslání příkazu do počítače nebo k potvrzení příkazu nebo volby. V textovém editoru klávesa začíná nový odstavec.

CTRL - Control - Tato klávesa se vyskytuje 2x - vlevo a vpravo. Často figuruje v kombinacích takzvaných "horkých kláves", kdy se pomocí CTRL + další klávesy aktivuje nějaký příkaz. Sama o sobě neprovede vůbec žádný úkon

ALT - Také tato klávesa se vyskytuje po obou stranách klávesnice, ale levý a pravý ALT mají mírně odlišnou funkci. 
Pravý ALT = ALT Gr = současný stisk levé klávesy ALT + CTRL

v kombinaci s jinými klávesami generují v systému WINDOWS znaky anglické klávesnice. 
K zapamatování:
Pravý Alt + V = @

Pravý Alt + X = #

Pravý Alt + C = &

Pravý Alt + B = {

Pravý Alt + N = }

Pravý Alt + F = [

Pravý Alt + G = ]

Pravý Alt + ů = $

Pravý Alt + Q = \

Pravý Alt + E = €

Pravý Alt + ? = <

Pravý Alt + : = >

Pole funkčních kláves - je umístněno nad základním polem kláves

 
Tvoří ho standardně dvanáct funkčních kláves.

ESC: Escape - únik.
V dřívějších aplikacích (DOS) bylo stisknutí klávesy ESC spolehlivým prostředkem k ukončení běhu programu. V některých aplikacích dosud tato klávesa ruší předchozí volbu nebo příkaz.
F1 - F12: Funkční klávesy
Jejich funkce je v každé aplikaci jiná. Většinou klávesa F1 vyvolá nápovědu, ale není to pravidlem.

Část kurzorových kláves

nachází se v oblasti mezi levou-alfanumerickou a pravou-numerickou částí klávesnice, a to ve spodní části této oblasti. Šipky znázorňují směr, kterým tyto klávesy posunují kurzor. 
Insert je klávesa, která může mít v různých aplikacích různou funkci. V textových editorech zpravidla řídí a přepíná režim vkládání nebo přepisu. 
Delete (DEL) je klávesa, která maže znak vpravo od kurzoru nebo označený objekt. 

Home je klávesa, která souvisí s počátkem. V textovém editoru umisťuje kurzor na začátek řádku, v kombinaci s klávesou CTRL dokonce na začátek souboru.
End je naopak klávesa, která souvisí s koncem. V textovém editoru umisťuje kurzor na konec řádku, v kombinaci s klávesou CTRL dokonce na konec souboru.
Page Up je klávesa, která přemístí kurzor o "stránku"(obrazovkouvou - nikoliv tištěnou) nahoru. 
Page Down je klávesa, která přemístí kurzor o "stránku" dolů. 
Print Screen = "tiskni obrazovku" je klávesa, jejímž použitím a následným užitím grafického editoru "vyfotíme" obsah obrazovky. 
Pause - stiskem této klávesy můžeme přerušit běh některých programů.

K zapamatování:
"Teplý start"
Kombinace kláves CTRL + ALT + DEL spouští takzvaný "teplý start", který spouští restart počítače. Od systému WINDOWS NT tato kombinace aktivuje okno, tzv. Správce úloh, s možnostmi ukončení úloh, přepnutí, vypnutí systému, vypnutí počítače. 

Numerická klávesnice

Pole numerických kláves najdeme na pravém okraji klávesnice. Ta se aktivuje pomocí klávesy Num Lock, která je v levém horním rohu numerické klávesnice a její aktivace je signalizována rozsvícením kontrolky v pravém horním rohu celé klávesnice. Numerická klávesnice se skládá z kláves, které reprezentují číslice 0,1,2......9, matematické operace + , -, *, / , desetinnou čárku a ENTER. V případě, že numerická klávesnice není aktivována, klávesy 2, 4, 6 a 8 slouží jako kurzorové klávesy a ostatní mají význam popisu v dolní části klávesy.