JEDNOTKY KAPACITY PAMĚTÍ

Začneme pro mnohé z Vás možná obšírně, ale postupně.

Informace

Slovo informace tvoří běžnou součást slovní zásoby - používáme ho tak často, že už se ani nezamýšlíme nad jeho významem. Spíše než exaktní definici jsme zpravidla schopni uvést konkrétní příklady a na nich ukázat, že chápeme úlohu informace v životě. Pojem informace patří k nejobecnějším kategoriím současné vědy i filozofie, řadí se mezi takové pojmy jako hmota, vědomí, myšlení, poznání, pohyb, čas. 

"laický", "každodenní" pohled na informaci

  • sdělení, zpráva 
  • jazykový projev, ve kterém se co nejobjektivněji věcně a dokumentaristicky konstatují určitá fakta

Jednotkou informace je 1 bit. 1 bit reprezentuje informaci, získanou odpovědí na jednu otázku typu ano/ne. Tyto odpovědi můžeme označit binárními číslicemi 0 a 1. Dvojková soustava (Binární soustava) je číselná soustava, která používá pouze dva symboly - nejčastěji 0 a 1. Používá se ve všech moderních počítačích, neboť její dva symboly (0 a 1) odpovídají dvěma stavům elektrického obvodu (vypnuto a zapnuto). Číslo zapsané v dvojkové soustavě se nazývá binární číslo.

Bit je označován malým písmenem b

Byte

Bajt, původním anglickým zápisem byte (zřídka také slabika - 1 počítačové slovo) je jednotka množství dat v informatice, zpravidla označuje osm bitů, tzn. osmiciferné binární číslo. Takové množství informace může reprezentovat například celé číslo od 0 do 255 nebo jeden znak abecedy. Jeden bajt je obvykle nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač (resp. procesor) přímo pracovat.

Termín byte zavedl Werner Buchholz v roce 1956. Zpočátku tento termín popisoval skupinu 1–6 bitů, přechod na osmibitový byte se udál ke konci roku a později se osmibitový byte stal standardem pro počítač System/360; jeho popularita pak vedla k tomu, že osmibitový bajt je dnes standardem.

Byte je označován velkým písmenem B

Tzn. 1B = 8b

Byte je tedy základní jednotka kapacity paměťových médií

Slovo byte pochází z anglického slova bite (sousto, tzn. nejmenší objem dat, který počítač dokáže „přechroustat“), které bylo upraveno, aby se předešlo záměně se slovem bit.

ASCII

Kolik informací se může uchovat v paměti o kapacitě 1 Byte? Jestliže 1 bit představuje 2 možné stavy, každý další bit tento počet možných stavů zdvojnásobí. 1 Byte, tedy 8 bitů, už v sobě zahrnuje celkem 28 možností, tj. 256 možností. Do bajtu lze uložit 256 různých hodnot, což bohatě stačí pro rozlišení velkých i malých písmen anglické abecedy včetně číslic a základních interpunkčních znamének. Bajt proto zpočátku mohl sloužit pro uložení jednoho znaku textu. Způsob kódování znaku na číselnou hodnotu, kterou bylo možno uložit do bajtu, popisoval například kód ASCII. Tento kód však vůbec neobsahuje znaky s diakritickými znaménky používané v jiných jazycích.

ASCII je anglická zkratka pro American Standard Code for Information Interchange, tedy americký standardní kód pro výměnu informací.

Kódování češtiny

Jak už bylo výše uvedeno, ASCII kóduje znaky anglické abecedy a nikoliv znaky s diakritickými znaménky. Proto v zemích, které tyto znaky používají, vznikají vlastní kódy. U nás je to nejdříve Kód Kamenických, pojmenovaný podle bratrů Kamenických, byl velmi populární znakovou sadou pro osobní počítače běžící pod MS-DOSem v někdejším Československu a používala se u nás ještě v roce 2005.

Násobky jednotky kapacity

1 bajt je dost malá jednotka, proto se kapacity dnešních pamětí udávají v jeho násobcích: kilo, mega, giga.

  •  1kB = 210B = 1024B
  •  1MB = 220B = 1048576B
  •  1GB = 230B = 1073741824B
  •  1TB = 240B = 1099511627776B

V praxi se velmi často používá přepočet kapacity v dekadické soustavě, kdy se vychází z přibližného vztahu:
210 = 103, tedy 1024 = 1000. 

Přibližně tak můžeme říci, že:

1kB je asi 1 000B

1MB je asi 1 000 000B

1GB je asi 1 000 000 000B

Dochází tak k rozdílům mezi údaji uvedenými v technických parametrech některých zařízení, jako jsou např. disky, a kapacitou, kterou je schopen efektivně využít operační systém. V případě údaje v MB je tato odchylka skoro 5%, u kapacity udávané v GB už ale přesahuje 7%.
Pro srovnání: kapacita diskety je 1,44 MB, kapacita CD je 650 - 700 MB, kapacita DVD je 4,7GB, dnešní pevné disky mají kapacitu ve stovkách GB (stav roku 2008).